De website www.notaris.be/immo  (hierna “de Website”) wordt beheerd door de vzw Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bergstraat 30-34, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0409.357.321 (hierna “Fednot”). De website laat haar gebruikers toe advertenties te raadplegen van onroerende goederen die door tussenkomst van een notaris (hierna “de Notaris”) te koop of te huur worden aangeboden en op diens initiatief op de website worden gepubliceerd.

 

Fednot hecht veel belang aan de naleving van uw privacy en uw persoonsgegevens (hierna “Gegevens”). Als zodanig ziet Fednot erop toe dat de desbetreffende reglementering en meer specifiek de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna “GDPR”) worden nageleefd.

 

Dit Beleid strekt ertoe u te informeren over de wijze waarop Fednot uw Gegevens verwerkt en de middelen waarover u beschikt om dit gebruik te controleren.

 

1- Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw Gegevens?

 

In het kader van het beheer van de website en de daarop aangeboden diensten, dient Fednot uw Gegevens te verwerken aan de kant van de Notaris die de inhoud van de gepubliceerde advertenties beheert. Allebei handelen zij in hun hoedanigheid van “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR naargelang de betreffende verwerkingen.

 

U kunt alle nuttige informatie over de verwerkingen die de Notaris op uw Gegevens verricht in het kader van de uitwerking van de inhoud van de op de website gepubliceerde vastgoedadvertenties bekomen door hem rechtstreeks te contacteren. Zijn contactgegevens worden vermeld in de advertentie van het pand in kwestie.

 

2- Welke gegevens verzamelen wij, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtmatigheidsgrond?

 

De gegevensverwerkingen die Fednot verricht in het kader van de Website hangen af van de hoedanigheid van de betrokken personen.

    1. U bent eigenaar, bewoner of koper van een pand vermeld in een advertentie

 

Als beheerder van een website voor de publicatie van vastgoedadvertenties, biedt Fednot de Notaris, hiertoe aangesteld door zijn cliënt of op grond van een rechterlijke beslissing, de mogelijkheid om advertenties te publiceren voor de onroerende goederen waarvan hij de verkoop of verhuur verzorgt. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitoefening van een statutaire opdracht van algemeen belang die aan Fednot werd toegekend, namelijk bijdragen tot een verbeterde werking van het notariaat en de organisatie van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de werkzaamheden van de notaris.

 

De advertenties bevatten bepaalde Gegevens die op u betrekking hebben, namelijk:

 

 

Deze Gegevens en documenten worden door de Notaris verzameld en rechtstreeks door hem geüpload voor publicatie op de website.  Zodra de advertentie geplaatst wordt, is alleen de Notaris – die de verkoop of de verhuur leidt – bevoegd om de inhoud van de advertentie te wijzigen, gedeeltelijk te anonimiseren of te verwijderen. Fednot is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde vastgoedadvertenties. Fednot zal er evenwel over waken om elke inhoud die niet conform is met de privacyreglementering en waarvan zij kennis heeft, te verwijderen.

 

    1. U wenst een pand uit een advertentie te bezoeken

 

Fednot biedt de bezoekers van de Website de mogelijkheid om een afspraak aan te vragen bij de Notaris via een afspraakaanvraagformulier dat zij hiervoor invullen. 

 

Met het oog hierop dient Fednot, op basis van uw toestemming, de volgende gegevens van u te verwerken zodat zij deze kan overmaken aan de Notaris:

 

 

Deze gegevens worden door Fednot op een later tijdstip niet bewaard.

 

3- Gebruikt Fednot uw Gegevens voor andere dan de in punt 2 vermelde doeleinden?

 

In voorkomend geval worden uw Gegevens door Fednot hergebruikt voor statistische doeleinden of wetenschappelijk onderzoek. Het uiteindelijke doel van deze verdere Gegevensverwerkingen is steeds om de dienstverlening van het notariaat aan de burger te verbeteren. Dit kadert binnen de opdrachten van openbaar belang die FEDNOT uitoefent.


4- Deelt Fednot uw Gegevens mee aan derden?

 

Uw Gegevens kunnen mogelijk worden overgemaakt aan externe verwerkers met wie Fednot een overeenkomst ondertekend heeft om de naleving van uw Gegevens overeenkomstig de GDPR-bepalingen te waarborgen.


5- Waar bewaart Fednot uw Gegevens?

 

Uw Gegevens worden bewaard in een beveiligde Cloud binnen de Europese Unie.

 

6- Maakt www.notaris.be/immo gebruik van cookies?

 

De website www.notaris.be/immo maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie hierover, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.

 

7- Beschermt Fednot uw Gegevens?

 

Fednot neemt alle noodzakelijke maatregelen om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te verzekeren door te verhinderen dat zij beschadigd worden, onopzettelijk gewist worden of toegankelijk zijn voor niet-bevoegde derden.


Fednot verbindt er zich toe, in geval van een beveiligingsincident met impact op uw Gegevens (vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking), de plicht na te komen die haar op grond van de GDPR wordt opgelegd om Gegevensinbreuken te melden, meer bepaald aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.


8- Wat zijn uw rechten ten opzichte van de verwerking van uw Gegevens?

 

Als betrokken persoon bij de Gegevensverwerkingen die Fednot verricht, beschikt u over de mogelijkheid om de rechten uit te oefenen die u op grond van de GDPR worden toegekend.

 

Zo beschikt u over een recht op transparante verwerking van uw Gegevens, een recht op informatie, een recht van inzage en een recht op rectificatie indien uw Gegevens onjuist of onvolledig blijken.

 

Onder bepaalde voorwaarden en in strikt gedefinieerde omstandigheden, beschikt u eveneens over een recht op wissen van uw Gegevens alsook over een recht van bezwaar tegen het gebruik van uw Gegevens.

 

U kunt uw rechten uitoefenen bij de Functionaris voor gegevensbescherming die door Fednot aangewezen werd (gemeenschappelijke DPO van het Notariaat) via mail naar info@privanot.be of telefonisch op het nummer 02/500.14.15.


9- Klachten

 

Indien u meent dat Fednot uw Gegevens niet heeft verwerkt overeenkomstig de geldende reglementeringen, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


10- Contact

 

Heeft u vragen over dit privacybeleid, gelieve contact op te nemen met de door Fednot aangewezen functionaris voor gegevensbescherming van wie de contactgegevens in punt 8 vermeld worden.